Fris bureau voor pakkend maatwerk.
Logo, huisstijl, website. 

Stip gevestigd aan
Prins Willem-Alexanderlaan 33
3972AP DRIEBERGEN
+31 343 53 27 85

 

Privacyreglement Stip

In dit Privacyreglement gebruikt Stip een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Stip registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

1. Toelichting op het Reglement

Stip mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Stip de plicht om haar klanten en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Stip worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Stip vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Stip in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Stip expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Stip gebruikt en het doel van het gebruik

Stip verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • Klant of medewerker. wordt of bent van Stip;
 • een zakelijke relatie bent van Stip;
 • de website bezoekt.

Stip verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Pasfoto, BSnummer,
IBAN-gegevens en IP-adres als je medewerker bent.

Stip verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-gegevens en IP-adres, als je klant bent


Deze gegevens stellen Stip in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Stip sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

 

Cookies

Stip plaatst cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Stip in

staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Stip bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stip verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Stip, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Stip met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het

plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid)

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Stip verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder

meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Stip worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Stip beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Stip om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Stip ten aanzien van alle aan Stip verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Stip overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Stip bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stip zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd.

Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover

van Stip.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Stip en probeert Stip er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kun je contact met Stip opnemen.

Uiteraard zal Stip ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Stip.

Privacyreglement Stip versie mei 2020